Projekt »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov«

Digitalni prehod v službi človeka predstavlja izhodišče za delovanje nevladnih organizacij, ki smo z letom 2022 začele izvajati projekt »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov«. Cilj projekta, v katerem sodeluje tudi Inštitut za elektronsko participacijo, je izboljšati digitalno vključenost ranljivih družbenih skupin in nevladnih organizacij. Aktivnosti projekta obsegajo krepitev digitalnih veščin, distribucijo računalniške opreme, razvoj odprtokodnih e-storitev in pripravo e-vsebin o prostem programju in storitvah.

Enakopravnost, preglednost, varnost in suverenost predstavljajo bistvena načela digitalne preobrazbe. Gre za načela, ki jih zasledujejo prosta programska oprema in storitve ter omogočajo vključenost posameznikov in organizacij v digitalno družbo ne glede na njihovo socialno-ekonomsko ozadje. Odprtokodno programje poleg tega prispeva h krepitvi inovacij in ustvarjanju novega znanja.

Projekt Na-prostem.si bo z izvedbo brezplačnih paketnih izobraževanj za uporabo različnih prosto dostopnih in odprtokodnih orodji, programov in storitev prispeval k:

  • profesionalizaciji in digitalni preobrazbi NVO sektorja, ki bo znal izkoriščati prednosti prostega programja in storitev (racionalizacija stroškov, varnost in neodvisnost poslovanja, svoboda pri izbiri digitalnih orodij),
  • okrepitvi digitalnih kompetenc sodelavcev in uporabnikov NVO (znanja za uporabo in razumevanja prostega programja in storitev v vsakdanjem življenju in pri delu),
  • povečanju digitalne vključenosti in vzpostavljanju zaupanja NVO in ranljivih družbenih skupin (varna, pregledna in dostopna programska / strojna oprema ter spletne storitve).
  • povezanosti odprtokodne skupnosti uporabnikov, navdušencev, strokovnjakov, izobraževalcev in programerjev, ki razvija in širi rabo prostega programja in storitev za zaupanja vredno in vključujočo digitalno družbo in
  • h krepitvi vsebinske Mreže NVO-VID kot podpornega okolja za digitalni preobrazbo NVO sektorja (informiranje, razvoj, zagovorništvo, čez sektorsko povezovanje).

Poleg tega bo projekt razvil spletni servis Na-prostem.si, ki bo predstavljal spletno okolje za podporo uporabnikom, krepitev odprtokodne skupnosti, nadaljnji razvoj in izboljševanje prostega programja in rešitev, njihovo slovenjenje ipd. Namenjen bo tudi mlajšim navdušencem nad razvojnimi možnostmi odprtokodnih rešitev in njihovo konkretno uporabnostjo. Vzpostavljena platforma bo delovala kot nacionalna referenčna točka za prosto programje in storitve. S tem se bo krepil potencial Slovenije za vključevanje v sorodne projektne povezave na ravni Evropske unije, ki pospešeno spodbuja ozaveščenost in uporabo prostega programja in storitev.

Dolgoročni učinki projekta bodo zagotovljeni z njegovo formalizacijo v obliki organizacije, ki bo nadaljevala aktivnosti ter sodelovala z Digitalnim središčem nevladnih organizacij Slovenije pri uresničevanju ciljev nacionalnih in evropskih strategij na področju digitalne vključenosti in suverenosti prebivalstva.

V dvoletnem projektu partnersko sodelujejo nevladne organizacije: Beletrina, zavod za založniško dejavnost, RAMPA – Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in tehnologije, Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost in Zavod INePA – Inštitut za elektronsko participacijo ter zunanji izvajalci Društvo Duh časa, Zavod Studio 12 in Lugos – društvo uporabnikov Linuxa Slovenije. Navedene organizacije smo članice Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID).

Pridruženi partnerji projekta Na-prostem.si so Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje, SZOTK – Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), Zavod Nefiks – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja, Zveza športnih društev Ravne na Koroškem (Stičišče Korociv) in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).

Projekt je bil izbran na »Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023« Ministrstva za javno upravo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o projektu:
Maša Malovrh, vodja projekta: masa.malovrh@beletrina.si
Beletrina, zavod za založniško dejavnost

Naslovna slika: By grin – Own work, Logos sourced from Wikimedia Commons distribution (open) logos; Tux 3D model by Andy Curaro (CC-By); background by denamorado (freepik.com; CC-By)., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111690016.