Dejavnosti in dosežki Zavoda INePA

2007vzpostavitev administrativnih (priprava ustanovitvenega akta, vpis v sodni, poslovni in davčni register, pridobitev žiga, odprtje transakcijskega računa) in infrastrukturnih pogojev za opravljanje dejavnosti (pridobitev poštnega naslova in vzpostavitev spletne strani). Prav tako so bile izpeljane prve dejavnosti na področju strokovnega dela zavoda in prepoznavnosti v javnosti. Zavod je sodeloval na dveh strokovnih konferencah in pri izvedbi aplikativnega projekta.

2008prvi domači in tuji projekti, strokovno udejstvovanje, krepitev prepoznavnosti inštituta v nevladnem sektorju in širši javnosti ter dolgoročno vzpostavljanje stabilnega finančnega, administrativnega in računovodskega poslovanja v skladu z obstoječo zakonodajo. Za zagotavljanje naštetih aktivnosti sta bili realizirani prvi dve zaposlitvi na mestu vodje projektov e-participacije in razvijalca informacijskih sistemov e-participacije.

2009 – vzpostavljenih in izvedenih 21 spletnih razprav, posvetovanj, video prenosov, anket ter peticij o javnih zadevah, politikah in zakonodaji v Sloveniji in Evropski uniji, v katerih je aktivno sodelovalo več kot 3.000 posameznikov, organizacij, članov Evropskega parlamenta in državnih institucij. Zavod INePA je objavil 4 strokovne članke in predstavili 7 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah, simpozijih ter forumih ter postal član Vseevropske mreže za eParticipacijo (PEP-NET), CEE Citizens Network in razvojnega centra CNVOS. Zavod je bil uvrščen na seznam ključnih akterjev eParticipacije v EU (poročilo European eParticipation Study).

2010 – število zaposlenih na zavodu se je povečalo na tri. Zavod je uspešno zaključil sodelovanje na svojem prvem evropskem projektu (VIDI) v 7. Okvirnem programu EU ter začel z izvajanjem štirih novih projektov. Predstavil je 14 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah, simpozijih ter forumih in izvedel prve prostovoljne in družbeno-odgovorne aktivnosti. Dodatno so se okrepila projektna in vsebinska partnerstva z relevantnimi akterji na področju e-participacije ter prepoznavnost v širši strokovni in laični javnosti (več kot 15.000 obiskov posameznih uporabnikov interneta na spletnih straneh projektov in na spletni strani zavoda).

2011 – obeležitev 4. obletnice delovanja z izvedbo strokovne razprave v Ljubljani. Zavod se je vključil v Mrežo nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost (ZOTKS) in predstavil 14 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah ter dogodkih, pripravil 11 študij, poročil in povzetkov ter napisal 4 strokovne članke. Zaključeni so bila grafična in vsebinska prenova spletne strani www.inepa.si, predstavitveni katalog, celostna grafična podoba in e-mesečnik zavoda. Zavod je prejel priznanje za krepitev zaposlitvene pismenosti mladih (Zaposlitveni torek), skupinsko priznanje portala ePractice.eu za evropski projekt Puzzled by Policy in Priznanje Nefiks za neformalno učenje (Portal Talentiran.si).

2012 – okrepljeno vsebinsko delo v okviru strokovno-svetovalnega programa, ki razvoj demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta obravnava tudi z vidika demokratičnih tveganj digitalne družbe. Zavod je predstavil prispevke na 15 strokovnih konferencah in okroglih mizah. Aplikativno delovanje zavoda je bilo usmerjeno na evropski projekt Puzzled by Policy, ki je imel tekom leta 4.000 sodelujočih uporabnikov interneta. Dodatna pozornost je bila namenjena projektnemu sodelovanju in mreženju z organizacijami izven Slovenije s poudarkom na državah EU in Balkana. V letu 2012 je zavod okrepil prepoznavnost v množičnih medijih in na svetovnem spletu (vključno s prisotnostjo na spletnih družbenih omrežjih) ter redno objavljal mesečne e-novice in sodeloval na različnih dogodkih.

2013 – nadaljevanje sodelovanja z nevladnimi organizacijami pri vzpostavitvi in uporabi spletnih orodij e-participacije v podporo projektom na področju civilnega dialoga in vključevanja javnosti. Okrepilo se je sodelovanje s sorodnimi NVO na področju zagovorništva in ozaveščanja o demokratičnih tveganjih digitalne družbe. Pozornost zavoda je bila namenjena vzpostavljanju komunikacije z odločevalskimi institucijami in sodelovanju pri vzpostavitvi Slovenskega internetnega foruma. Strokovno delo je bilo usmerjeno v nadaljevanje doktorske raziskave na temo politične informatike in udeleževanje mednarodnih konferenc. Projektne aktivnosti so bile osredotočene na tekoče evropske projekte ter zaključevanje evropskega projekta Puzzled by Policy.

2014vzpostavitev in koordinacija nacionalne vsebinske Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), okrepljeno strokovno-raziskovalno delo, zagovorniške aktivnosti ter povečano število javnih dogodkov v lastni organizaciji. Del projektnih aktivnosti inštituta se je nanašal na področje e-participacije na ravni Evropske unije.

2015 – raziskovanje demokratičnih tveganj informacijske družbe, koordinaciji vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, sodelovanju na evropskih projektih e-participacije na področju aktivnega državljanstva in pravic žensk, sodelovanju z gospodarstvom pri vzpostavljanju pametne participacije v pametnih mestih in povezovanju z akademsko sfero na področju E-demokracije. Inštitut je prvič organiziral Dneve vključujoče informacijske družbe s tiskovno konferenco ob Svetovnem dnevu informacijske družbe.

2016 – spodbujanje participacije občanov v okviru projekta »Pametni glas« ter s sodelovanjem v lokalnih pobudah. Na nacionalni ravni je inštitut nadaljeval s koordinacijo nacionalne vsebine mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), v okviru katere je prispeval k ozaveščanju javnosti o pomenu digitalizacije ter zagovarjal javni interes v procesih oblikovanja področne zakonodaje in izvajanja vladne politike. V imenu mreže NVO-VID je predstavnik inštituta na vrhu slovenskega gospodarstva podpisal ustanovitev Slovenske digitalne koalicije. Na evropski ravni je inštitut nastopil kot koordinator partnerskega projekta »European Citizens Crowdsourcing« in organiziral prvo mednarodno konferenco na temo množičnega sodelovanja (crowdsourcing) v Sloveniji.

2017obeležitev 10. obletnice delovanja. Ob tej priložnosti je bilo v Sloveniji prvič organizirano javno predavanje mednarodnega strokovnjaka za e-demokracijo g. Stevena Clifta iz ZDA. G. Clift je bil osrednji govorec na javnem posvetu v Državnem svetu RS, katerega je Inštitut INePA izvedel v okviru prizadevanj za krepitev e-sodelovanja občanov na lokalni ravni. Na nacionalni ravni je inštitut nadaljeval z vsebinskim mreženjem in krepitvijo vloge nevladnih organizacij na področju digitalizacije. V povezavi s koordinacijo projekta »European Citizens Crowdsourcing« in redno udeležbo na mednarodnih dogodkih na področju e-participacije, sta se okrepili omreženost inštituta na evropski in prepoznavnost na nacionalni ravni.

2018 – poudarek je bil na krepitvi nevladnih organizacij kot deležnika digitalizacije Slovenije ter razvoju e-participacije na evropski in lokalni ravni. Inštitut je v okviru podpornega okolja vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) vzpostavil delovno mesto vodje mreženja in zagovorništva. Na evropski ravni je prispeval k razvoju e-participacije državljanov na področju crowdsourcing-a (projekt EUCROWD) in naslavljanja lažnih novic (projekt SMARTeD). Na lokalni ravni si je prizadeval za krepitev e-participacije občanov v sodelovanju z regionalnimi stičišči (pametno mesto Kranj in Pametni glas NVO).

2019pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Poslovno leto je bilo osredotočeno na izvajanje delovnih nalog v okviru mreženja in zagovorništva vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), ki je prispevalo k nadaljnjemu razvoju in profesionalizaciji zavoda. Na področju e-participacije je zavod zaključil partnersko sodelovanje na evropskem projektu “Smart eDemocracy Against Fake News” in sodelovanje na projektu Pametni glas NVO.

2020 – naslavljanje družbenih posledic pandemije COVID-19 v povezavi z digitalno preobrazbo Slovenije. Dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe je inštitut izvajal v okviru zagovorniških aktivnosti mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Na področju e-participacije se je inštitut odzival na vabila k sodelovanju v dogodkih in projektih na temo digitalne udeležbe državljanov ter soorganiziral občanski dialog »We, the Internet« v Sloveniji. Direktor Zavoda INePA mag. Simon Delakorda je bil na volitvah Stičišča NVO Osrednjeslovenske razvojne regije izvoljen za predstavnika NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije.