Projekti Zavoda INePA

Lokalni, nacionalni in mednarodni projekti Inštituta za elektronsko participacijo v vlogi koordinatorja in partnerja.


Tekoči projekti in naročila

1. Co-creating digital policies in Slovenia – CODIS (2023)

Namen projekta je bil izboljšati vključenost organizacij civilne družbe in posameznikov v pripravo Nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje v Sloveniji, okrepiti zagovorniško in nadzorno vlogo civilne družbe v procesu, prispevati k razvoju podpornega okolja za krepitev civilnega dialoga in partnerstva med organizacijami civilne družbe in informirati ciljne javnosti o vrednotah in načelih Evropske civilne družbe v povezavi z digitalno preobrazbo Evrope. Projekt financira European Citizen Action Service (ECAS) v višini 6.996,37 EUR v okviru Projekta EURECA 2023, ki ga sofinancira Evropska unija. Zavod INePA je sofinciral projekt v višini 1.412,4 EUR.

2. Sodelovanje občanov v demokratičnih postopkih v občinah Logatec in Cerknica – SOODLOČEN/A (2023-2024) – projekt izbran na razpisu, pogodba o izvajanju še ni podpisana

3. Nadgradnja aplikacij PeerDoc in PeerMind za skupinsko soodločanje in pisanje dokumentov (2023-2024) – projekt izbran na razpisu, pogodba o izvajanju še ni podpisana

4. Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov (2022-2023)

Cilj projekta je izboljšati digitalno vključenost ranljivih družbenih skupin in nevladnih organizacij s pomočjo odprtokodnega (prostega) programja in storitev. Inštitut za elektronsko participacijo sodeluje pri analizi potreb nevladnih organizacij in usposabljanjih za uporabo prostega programja in storitev, vsebinskemu vzdrževanju digitalne storitve Na-prostem.si, podpori uporabnikom ter promociji in koordinaciji projektnih aktivnostih, ki se nanašajo na Mrežo NVO-VID. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v višini 199.808,41 EUR. Finančni delež Zavoda INePA na projektu znaša 21.595,85 EUR.

5. Co-deciding Europe: Civic tech for good governance and active citizenship! (2021-2023)

Projekt CODE EUROPE razvija nadnacionalno e-participativno metodo množičnega sodelovanja pri oblikovanju zakonodaje (crowdsourcing) o kakovosti zraka v petih evropskih mestih (Atene, Riga, Talin, Lizbona in Burgas). Inštitut za elektronsko participacijo sodeluje pri razvoju kriterijev za uspešno izvedbo množičnega sodelovanja, metodologije za spremljanje družbenih medijev (social listening), analizi rezultatov digitalne platforme, vrednotenju crowdsourcing pilotov ter organizaciji konference CODE EUROPE v Ljubljani. Projekt sofinancira Norveški sklad za regionalno sodelovanje v višini 1.253.331,00 EUR. Finančni delež Zavoda INePA na projektu znaša 51.353,07 EUR.

↑ Na vrh ↑


Zavod INePA kot koordinator projekta

6. European Citizens Crowdsourcing (2016-2018)

Projekt EUCROWD je raziskal pogoje in oblikoval okvir za uporabo inovativnih metod elektronske participacije ljudi v javnih zadevah s pomočjo množičnega sodelovanja (crowdsourcing) v demokratični razpravi o prihodnosti Evropske unije. Projekt je financirala Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru programa Evropa za državljane. V projektu je sodelovalo osem partnerjev iz EU. Inštitut za elektronsko participacijo je nastopal kot koordinator projekta in izvajalec projektnih aktivnosti v Sloveniji. Vrednost projekta je znašala 147.750,00 evrov. Finančni delež Zavoda INePA je znašal 22.750,00 evrov.


7. Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju (2017-2018)

V okviru projekta sta bili izvedeni promocija in zagovorništvo uporabe digitalnih orodij med občani in odločevalci v podporo participativni in inovativni demokraciji na lokalni ravni. Projektne aktivnosti so vključevale terensko raziskavo, lokalne delavnice in zaključno konferenco v Državnem svetu z udeležbo mednarodnega strokovnjaka za e-demokracijo g. Stevena Clifta iz ZDA. Projekt je financiralo Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani v okviru programa za nevladne organizacije. Inštitut za elektronsko participacijo je nastopal kot koordinator projekta. Vrednost projekta je znašala 5.000,00 ameriških dolarjev. Finančni delež Zavoda INePA je znašal 3.150,00 ameriških dolarjev.


8. Več Evrope, več Slovenije (2016-2017)

V okviru projekta so bili izvedeni dveh okroglih mizi v Kranju in Velenju na temo enotnega digitalnega trga za Evropo, ki sta naslovili pametna mesta, pametne skupnosti in digitalne storitve za občane. Projektne aktivnosti so vključevale tudi upravljanje Twitter (https://twitter.com/VecEUvecSLO) in Facebook (https://www.facebook.com/vecEUvecSLO/) profilov Več Evrope, več Slovenije. Naročnik projekta je bilo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v okviru Partnerstva za digitalno agendo. Vrednost naročila je znašala 7.000,00 evrov. Finančni delež Zavoda INePA je znašal 4.780,00 evrov.


9. Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo NVO-VID (2014-2015)

Projekt je vzpostavil trajnostno, profesionalno in referenčno stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za opolnomočenje nevladnih organizacij s pomočjo digitalnih tehnologij ter kakovostno življenje ljudi v informacijski družbi. Mreža povezuje nevladne organizacije za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo. Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Inštitut za elektronsko participacijo je nastopal kot koordinator projekta. Finančni delež Zavoda INePA na projektu je znašal 25.069,06 evrov.


10. Z e-participacijo do vključujoče Evrope (2014)

Cilj projekta je bil informirati, ozavestiti in aktivirati prebivalce Slovenije za uporabo interneta kot orodja vključevanja in opolnomočenja državljanov v demokratičnem življenju Evropske unije. Projekt je bil sofinanciran s strani Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje v okviru informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014. Nosilec projekta je bil Inštitut za elektronsko participacijo. Delež financiranja je znašal 5.000,00 evrov.


11. Spletna komunikacija o Evropskem parlamentu v Sloveniji (2010-2012)

Projekt je bil namenjen izvajanju spletne podpora državljanskim forumom v regijah, moderiranju spletnih posvetovanj z evropskimi poslankami in poslanci iz Slovenije, vzdrževanju interaktivnih komunikacijskih orodij in strokovnemu svetovanju ter inovativnemu vključevanju socialnih mrež v komunikacijske akcije Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Nosilec projekta je bil Inštitut za elektronsko participacijo. Vrednost projekta je znašala 44.000,00 evrov.

↑ Na vrh ↑


Zavod INePA kot partner projekta

12. Digital Participation Tools for Youth Engagement in Local Governance (2020-2022)

Cilj projekta je narediti pregled digitalnih orodij za vključevanje mladih v odločanje na lokalni ravni in prispevati k razvoju kompetenc mladinskih delavcev za potrebe digitalne participacije. Projekt financira Portugalska nacionalna agencija v okviru programa Erasmus+ KA2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks. Inštitut za elektronsko participacijo je odgovoren za mapiranje digitalnih orodij za participacijo mladih v Sloveniji in vključevanje slovenskih mladinskih delavcev v projektne aktivnosti. Vrednost projekta znaša 59.767,00 EUR. Finančni delež Zavoda INePA znaša 4.500,00 EUR.


13. Profesionalizacija vsebinske Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo NVO-VID (2018-2019).

Projekt PRO-NVO-VID je povečal profesionalizacijo in okrepil kapacitete nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalizacije v Sloveniji. Inštitut za elektronsko participacijo je v okviru mreže NVO-VID vzpostavil in izvajal delovno mesto vodje mreženja in zagovorništva. Vrednost projekta je znašala 76.334,02 EUR. Ministrstvo za javno upravo je sofinanciralo 60.000,00 EUR vrednosti. Finančni delež Zavoda INePA je znašal 25.500,00 EUR.


14. Smart eDemocracy Against Fake News (2018-2019)

Projekt SMARTeD je okrepil zavedanje o posledicah lažnih novic na aktivno državljanstvo na nacionalni in evropski ravni s pomočjo veščin za uporabo orodij e-demokracije. Projekt je financirala Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru programa Evropa za državljane. Inštitut za elektronsko participacijo je bil odgovoren za izvedbo spletne ankete in raziskave med strokovnjaki, koordinacijo izvedbe dveh delavnic v Sloveniji in vsebinski prispevek k priporočilom projekta. Vrednost projekta je znašala 133.560,00 evrov. Finančni delež Zavoda INePA je znašal 15.120,00 evrov.


15. Digital Ecosystem for E-participation Linking Youth (2016-2017)

Cilj projekta DEEP-Linking Youth je bil vzpostaviti digitalni ekosistem za e-participacijo mladih na primeru mobilnosti mladih. Inštitut za elektronsko participacijo je za European Citizen Action Service (ECAS) izvedel zunanjo evalvacijo z vidika doseganja načrtovanih ciljev projekta. Naročilo je vključevalo pripravo evalvacijskega načrta z ustreznimi indikatorji merjenja učinkov projekta in pripravo zaključnega evalvatorskega poročila s priporočili za nadaljnje aktivnosti. Vrednost naročila je znaša 7.500,00 evrov.


16. Raziskava Mladi in mediji – Youth and Media (2013-2014)

Projekt je raziskal medijsko reprezentacijo mladih ter uporabo, odnos in potrebe mladih v razmerju do medijev, vključujoč internet in družbena omrežja. Koordinator raziskave je bila Fundacija Metamorphosis. Raziskava se je izvajala v enajstih državah jugovzhodne Evrope. Projekt je finančno podprl Open Society Fundation. Inštitut za elektronsko participacijo je sodeloval kot nosilec raziskave v Sloveniji, v kateri je sodelovalo več kot 1.000 mladih. Finančni delež Zavoda INePA na projektu je znašal 7.380,00 evrov.


17. Več Evrope, več Slovenije (2013-2014)

Skupni projekt Ministrstva RS za zunanje zadeve, Urada Vlade RS za komuniciranje in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je bil namenjen izmenjavi mnenj in predstavitev predlogov različnih ciljnih javnosti v procesu pripravo stališč o prihodnosti Evropske unije in vloge Slovenije v njej. Koordinator projekta je bil CNVOS. Inštitut za elektronsko participacijo je izvajal informacijsko-komunikacijsko podporo javnim posvetom prek spletne strani projekta, družbenih omrežij in spletnih video klepetalnic. Finančni delež Zavoda INePA na projektu je znašal 9.400,00 evrov.


18. Puzzled by Policy (2011-2013)

Cilj projekta je bil vzpostaviti spletno rešitev, ki bo prispevala k zmanjšanju odtujenost državljanov v odnosu do oblikovanja migracijske politike na ravni EU. Projekt je financirala Evropska komisija v okviru programa ICT PSP, FP7. Koordinator projekta je bila National University of Ireland. Inštitut za elektronsko participacijo je nastopal kot vodilni partner delovnega sklopa Pilot Implementation, ki se je nanašal na koordinacijo delovanja spletne aplikacije Puzzled by Policy ter vključevanje ciljnih javnosti v procese e-participacije na področju migracijskih politik v Grčiji, Italiji, na Madžarskem, Španiji in institucijah Evropske unije. Finančni delež Zavoda INePA na projektu je znašal 102.075,00 evrov.


19. Empowerment of NGOs for active public participation in Slovenia (2009-2011)

Cilj projekta je bil okrepiti vlogo nevladnih organizacij v procesih sprejemanja odločitev (Ogledalo vladi). Koordinator projekta, ki ga je financirala fundacija Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, je bil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij. Inštitut za elektronsko participacijo je izvedel strokovno podporo, tehnično vzpostavitev in moderiranje orodij e-participacije pri vključevanju nevladnih organizacij v oblikovanje predlogov zakonodaje. Finančni delež Zavoda INePA je znašal 9.736,00 evrov.

↑ Na vrh ↑