Slika prikazuje roko, ki drži kemični svinčnik in piše besedilo na listu papirja.

Poslovno poročilo Zavoda INePA v letu 2022

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2022 sodeloval kot partner na dveh evropskih projektih na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo in v nacionalnem projektu na področju digitalnega vključevanja nevladnih organizacij in njihovih uporabnikov s pomočjo prostega programja in storitev.

V okviru projekta »Co-Deciding Europe: Civic Tech for Good Governance and Active Citizenship!« je v Ljubljani organiziral hibridno mednarodno konferenco »Digital crowdsourcing for better air quality in Europe«, na kateri je sodelovalo 100 udeležencev. Kot član evropske mreže ECAS je sodeloval v Skupini za digitalno preobrazbo v okviru Konvencije civilne družbe o prihodnosti Evrope.

Na nacionalni ravni je prispeval h krepitvi nevladnih organizacij kot deležnika digitalne preobrazbe Slovenije prek koordinacije Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreže NVO-VID). Sprožil je tudi pobudo za vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij. Ob mednarodnem dnevu informacijske družbe in telekomunikacij je soorganiziral 8. Dan vključujoče informacijske družbe z naslovom »Prosto programje in storitve za digitalno suvereno družbo in prebivalstvo«. V okviru zagovorniških aktivnosti Mreže NVO-VID si je uspešno prizadeval za prepoznanje pomena in vloge nevladnih organizacij v strateških in normativnih dokumentih na področju digitalne preobrazbe.

Inštitut si bo v letu 2023 prizadeval za krepitev uporabe odprtokodnega in prostega programja ter storitev v nevladnem sektorju prek izvajanja usposabljanj v okviru projekta Na-prostem.si.

Zavod INePA je v letu 2020 v celoti prenesel svoje delovanje in poslovanje na odprtokodni operacijski sistem Linux in prosto dostopno programsko opremo in storitve. Finančno poslovanje zavoda, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe, je bilo v letu 2022 stabilno.

Zavod INePA je v letu 2022 dosegel naslednje rezultate v okviru letnega načrta dela:

  • sodeloval kot partner v petih evropskih in nacionalnih projektih;
  • (so)organiziral 5 mednarodnih in domačih dogodkov;
  • prispeval k razvoju podpornega okolja nevladnih organizacij v okviru vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo (dosežki v letu 2022);
  • sprožil pobudo za vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij;
  • pripravil 4 sporočila za javnost;
  • povečal število prijateljev na Facebook-u na 637 in imel 497 sledilcev na Twitter-ju.

Poslovni prihodki zavoda v letu 2022 so znašali 26.499,46 evrov. Stroški in odhodki so znašali 24.136,18 evrov. Zavod je imel presežek prihodkov v višini 2.363,28 evrov. Vsi prihodki so bili pridobljeni iz naslova projektov na javnih razpisih ter izvajanja storitev na trgu na področjih in za dejavnosti, za katere je zavod registriran v skladu z Aktom o ustanovitvi.

Celotno poslovno poročilo Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo za leto 2022 je dostopno na povezavi https://www.inepa.si/poslovna-porocila/.

Naslovna slika: Scott Graham (Unsplash).