Indeks DESI ni ustrezen pokazatelj razvitosti digitalne družbe

Ljubljana, 28. julij 2022 – Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) ob objavi indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2022 ponovno opozarja na pristranske razlage napredka Slovenije na digitalnem področju. Mreža pričakuje, da bo strokovna in splošna zainteresirana javnost pri razumevanju rezultatov upoštevala dinamično naravo indeksa in njegovih razsežnosti. Mreža NVO-VID tudi ocenjuje, da indeks DESI po svoji strukturi in naboru indikatorjev ni ustrezen pokazatelj razvitosti digitalne družbe v državah članicah EU.

Dinamična narava indeksa DESI

Slovenija se po splošni razvrstitvi indeksa DESI za leto 2022 nahaja na 11. mestu. Kar je po prilagoditvenih izračunih Evropske komisije1 enako mesto kot leta 2021. Slovenija sicer ohranja hitrost dosedanjega napredka, po katerem se od leta 2017 uvršča rahlo nad povprečje EU. Vendar pa ne do te mere, da bi še dodatno izboljšala najboljšo uvrstitev na DESI indeksu iz lanskega leta. Evropska komisija zbira podatke za izračun indeksa DESI večinoma prek relevantnih institucij v državah članicah in priložnostnih študij. Mreža NVO-VID ob tem opozarja, da se pri posameznih opisnih informacijah, posredovanih s strani nacionalnih virov, postavlja vprašanje njihove ustreznosti.

(1) Evropska komisija z objavo DESI indeksa za tekoče leto hkrati pregleda in prilagoditi izračune iz preteklih let z namenom zagotavljanja metodološke konsistentnost merjenja. Vir: Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 – Methodological Note (1.2.2 Data updates and corrections, str. 10) (pdf).

Pomanjkljivo merjenje digitalne družbe

Indeks DESI meri digitalno preobrazbo podjetij, razvitost infrastrukture, digitalno usposobljenost človeškega kapitala in storitve e-uprave. Gre za razsežnosti, ki ugotavljajo razvitost digitalnega trga in konkurenčnost držav v digitalnem kapitalizmu. Mreža NVO-VID zagovarja stališče, da bi moral indeks DESI vključevati tudi različne vidike kakovosti življenja v digitalnih družbah držav članic EU kot so: digitalne pravice, dostopnost, zaupanje v digitalne tehnologije, večdeležniško sodelovanje itd2. DESI indeks prav tako ne meri razvitosti digitalne družbe z vidika zagotavljanja varnega, solidarnega, pravičnega, trajnostnega in odprtega digitalnega okolja kot ga opredeljuje Evropska deklaracija o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje (pdf).

(2) Več: UNESCO’S Internet Universality Indicators: A Framework for Assessing Internet Development).

Človeški kapital je ključen vzvod digitalnega napredka Slovenije

Mreža NVO-VID je v preteklosti večkrat opozorila na problematiko neuravnotežene digitalne preobrazbe Slovenije, ki je posledica zapostavljanja naložb v družbena področja. V letošnjem letu sprejet Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti naj bi odpravil razvojni zaostanek na družbenih področjih digitalne preobrazbe, vendar pa so se njegovi ukrepi hitro izkazali za sistemsko slabo premišljene in deloma neustrezne. Slovenija bo zato morala s celostnim vključevanjem vseh deležnikov ponovno premisliti nacionalni pristop h krepitvi osnovnih in naprednih digitalnih spretnosti ter znanj prebivalcev. Za slednje pa zgolj razvoj tehničnih znanj in ozaveščanja o varnosti in zasebnosti na spletu niso dovolj. Gre za vidik človeškega kapitala, po katerem se Slovenija na DESI indeksu nahaja pod povprečjem Evropske unije.

Digitalno središče nevladnih organizacij

Nevladne organizacije smo ključni deležnik na področju digitalne družbe. Ena izmed naših prednosti je neposreden stik z uporabniki storitev na terenu in hitrejše prilagajanje njihovim potrebam. Kljub temu dosedanje Vlade RS niso pokazale posluha za vsebinske predloge in pripravljenost za civilni dialog z nevladnimi organizacijami pri oblikovanju politik, strategij in ukrepov na področju digitalne preobrazbe. Z namenom krepitve svojih aktivnosti smo nevladne organizacije v Mreži NVO-VID sprožile namero za vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij. Cilji digitalnega središča bodo: izvajanje programov in projektov za digitalno preobrazbo NVO sektorja, krepitev digitalnih kompetenc uporabnikov storitev nevladnih organizacij, ustvarjanje z digitalizacijo povezanih tehnoloških in socialnih inovacij v javnem interesu ter spodbujanje čezsektorskih partnerstev NVO z ostalimi deležniki. Mreža NVO-VID bo ob tem še naprej krepila svoje delovanje kot nacionalna vsebinska mreža za izvajanje zagovorništva, podpore in mreženja nevladnih organizacij na področju digitalne družbe. Posebno pozornost bo namenila vzpostavitvi nevladnega sektorja kot opolnomočenega deležnika, ki bo prispeval k bolj humani in družbeno sprejemljivi digitalni preobrazbi.

Humana in družbeno sprejemljiva digitalna preobrazba

Obstoječe razsežnosti in indikatorji indeksa DESI so osredotočeni na merjenje tehnološke intenzivnosti digitalizacije v skladu s potrebami digitalne ekonomije. Njegovi podatki zato povedo zelo malo o digitalizaciji kot potencialnem orodju za doseganje večje socialne pravičnosti in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Prav tako iz indeksa DESI ni mogoče razbrati, ali prebivalci in prebivalke Slovenije živimo digitalno suvereno, samostojno, opolnomočeno in kakovostno življenje v digitalni družbi. Gre za ključne vidike humane in družbeno sprejemljive digitalne preobrazbe, na katere vedno znova opozarjamo nevladne organizacije s področja informacijske družbe.

Dodatne informacije in pojasnila:
mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva
Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo
E: mreza.nvo@informacijska-druzba.org M: 041 365 529


Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža povezuje društva (zveze društev), zasebne zavode, ustanove in socialna podjetja na področju digitalne preobrazbe. Več na https://www.informacijska-druzba.org/.

Naslovna slika: Susan Q Yin (Unsplash).

Vir besedila: https://www.informacijska-druzba.org/2022/07/28/indeks-desi-ni-ustrezen-pokazatelj-razvitosti-digitalne-druzbe/.