Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
  • PDF

NEVLADNA ORGANIZACIJA

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (Zavod INePA) je ustanovljen na podlagi Zakona o zavodih (ZZ, Ur.l. RS, št. 12/1991) in je vpisan v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (št. vložka 1/48415/00) kot zasebni zavod.

Inštitut za elektronsko participacijo je registriran za opravljanje dejavnosti razvoja, upravljanja, svetovanja, izobraževanja, zagovorništva, raziskovanja, informiranja, povezovanja in drugih dejavnosti na področju elektronske demokracije, elektronske participacije, elektronskega vladanja, elektronskega sodelovanja, elektronske udeležbe in elektronskega vključevanja.

Zavod deluje na neprofitni osnovi, kar pomeni, da se morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje. Takšni dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda. Zavod se lahko v okviru obstoječe zakonodaje ukvarja tudi s pridobitnimi dejavnostmi. Več kot 80 % letnega proračuna Inštituta za elektronsko participacijo predstavljajo sredstva z naslova več letnih evropskih projektov. 60 % delež prihodkov v letu 2010 smo ustvarili z naslova svetovanja, analiz in strokovnih prispevkov.

Več informacij o delovanju zasebnih zavodov kot nevladnih organizacij je dostopnih na spletni strani SKUP - Skupnost privatnih zavodov.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Direktor zavoda

Direktor je poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda INePA. Direktor zavoda je mag. Simon Delakorda, univ. dipl. pol.

Svet zavoda

Svet zavoda kolegijski organ, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki sodelavcev ter predstavniki uporabnikov storitev zavoda oz. zainteresirane javnosti. Njegova naloga je upravljanje zavoda. Člani sveta zavoda INePA so:

- mag. Primož Šporar, univ. dipl. prav. (predstavnik zainteresirane javnosti),
- mag. Simon Delakorda, univ. dipl. pol. (predstavnik sodelavcev),
- mag. Vita Habjan, univ. dipl. prav. (predstavnica ustanovitelja).

Strokovni svet

Strokovni svet je kolegijski organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda. Svetu zavoda in direktorju daje nasvete glede vsebinskega dela zavoda in pogojev za razvoj dejavnosti ter odloča v okviru svojih pristojnosti, ki so določene v zakonu, pogodbi oz. aktu o ustanovitvi, statutu in ostalih aktih zavoda. Člani strokovnega sveta INePA so:

- prof. dr. Tanja Oblak Črnič (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani),
- dr. Polona Pičman Štefančič (Raziskovalni center Rea IT d.o.o.),
- Tomi Ilijaš, univ. dipl. inž. elektrotehnike (Arctur d.o.o.).

ČLANSTVO V MREŽAH NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Inštitut za elektronsko participacijo je član naslednjih mrež nevladnih in nepridobitnih organizacij v Sloveniji in Evropski uniji:

Pan European eParticipation Network (PEP-NET)

Central and Eastern Europe Citizens Network (CEE CN)

- Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS)

- Vsebinska mreža NVO varujejo naše zdravje

KAJ JE NEVLADNA ORGANIZACIJA (NVO)?

Nevladna organizacija (NVO) je organizacija, ki je ustanovljena kot društvo, zavod, ustanova ali v drugi pravno organizacijski obliki na podlagi zakona in ima naslednje skupne značilnosti, ki ji dajejo svojstvo nevladne organizacije:

1. njeni ustanovitelji so domače ali tuje fizične osebe ali pravne osebe zasebnega prava (ustanoviteljstvo);

2. ni ustanovljena zaradi služenja osebnim ali poslovnim namenom in ciljem (omejitev namena in cilja);

3. ustanovljena je prostovoljno, sodelovanje v njej je prostovoljno in običajno vključuje prostovoljno delo (prostovoljnost);

4. njen ustanovitveni akt določa, da je namen in cilj njenega delovanja nepridobiten (nepridobitnost);

5. je svobodna pri določanju ciljev svojega delovanja in pri izbiri sredstev za njihovo doseganje, ki so omejeni le z zahtevo, da so v skladu s pravnim redom (zakonitost);

6. deluje samostojno in je neodvisna od drugih subjektov, zlasti od državnih organov, političnih strank in gospodarskih subjektov (neodvisnost);

7. deluje javno in odprto (javnost in odprtost).

Vir: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Inštitut INePA Organizacijska struktura