Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
Iskana beseda: Število rezultatov: 25
Oznaka: stroka Razvrsti
E-demokracija in E-upravljanje za družbeno odgovornost

Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru je organizirala dve predavanji na temo e-upravljanja in e-demokracije v sklopu projekta Družbena odgovornost 2013, katerih namen je bil predstaviti povezave med družbeno odgovornostjo in digitalno družbo. Predavanji sta izvedla Blaž Golob, direktor Centra za podporo e-upravljanju za JV Evropo in mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo.

Svobodna univerza: okrogla miza Demokracija v digitalni dobi

V okviru tedna Svobodne univerze je na Fakulteti za družbene vede potekala okrogla miza Demokracija v digitalni dobi. Namen dogodka je bil spodbuditi razmislek o politični participaciji, demokratizaciji komuniciranja, političnega odločanja in javnega delovanja prek novih tehnologij in s pomočjo vabljenih diskutantov, delavnic in sodelujočih pri predmetu Komuniciranje in nove tehnologije ponuditi kritično refleksijo in praktične recepte za aktivacijo digitalnih državljanov.

Digitalna demokracija v Evropski uniji

V prispevku je podan izhodiščni pregled digitalne demokracije na nivoju Evropske unije z vidika razvoja elektronske participacije, političnih procesov, projektov, vloge civilne družbe, umestitve Slovenije in izzivov uporabe interneta v demokratičnih procesih na nadnacionalni ravni.

V Državnem svetu tudi o e-volitvah in e-participaciji

Državni svet Republike Slovenije je organiziral posvet Slovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije. V okviru razprave, katere namen je bil ponovno ovrednotiti sedanji volilni sistem in spregovoriti o uresničevanju neposredne demokracije, sta bili izpostavljeni tudi uvedba elektronske volitev in uporaba orodij elektronske participacije pri demokratizaciji politične demokracije.

Sporočilo za javnost ob Mednarodnemu dnevu telekomunikacij in informacijske družbe

Inštitut za elektronsko participacijo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe, katerega namen je ozaveščati o možnostih uporabe interneta in ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za izboljševanje kakovosti življenja, opozarja na krepitev demokratičnih tveganj na področju globalnega nadzora nad internetom, digitalne neenakosti in poblagovljanja interneta. Pri tem izpostavlja otežene pogoje sodelovanja organizirane civilne družbe v postopkih sprejemanja predpisov, ki se nanašajo na razvoj in delovanje digitalne družbe v Sloveniji.

Vabilo na javni posvet: Vloga države pri internetu

Vljudno vabljeni k udeležbi na javnem posvetu o vlogi države pri internetu, ki bo potekal v torek, 24. septembra 2013, ob 15. uri v veliki dvorani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Javni posvet je namenjen iskanju odgovorov na vprašanje, kaj družba vidi kot potrebno, da se zaščiti in uredi s strani države, kako daleč in za kakšno ceno je potrebno uresničevati javne interese ter kakšna je vloga ostalih deležnikov pri internetu.

Ob vstopu v novo leto

Ob vstopu v novo leto se vam zahvaljujemo za sodelovanje, podporo in zanimanje, ki ste nam ga izkazali. Še naprej si bomo prizadevali za vzpostavljanje družbenega okolja, v katerem bo napredek na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij prispeval h krepitvi demokratičnega življenja. Srečno in uspešno 2015!

Lepo vabljeni k ogledu rezultatov na področju digitalne demokracije in elektronske udeležbe, ki smo jih v preteklem letu dosegli samostojno ali skupaj z našimi projektnimi partnerji:

Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacijske družbe

Na 26. Slovenskih politoloških dnevih, ki potekajo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani med 28. in 29. majem, je bil v panelu "Aplikativna uporaba politološke znanosti" predstavljen prispevek Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacije družbe. V prispevku so predstavljene zagovorniške aktivnosti Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in oris politične arene na področju informacijske družbe v Sloveniji.

Povzetek predstavitve je predstavljen v nadaljevanju. Prosojnice predstavitve so dostopne na povezavi Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacijske družbe (pdf).

Učinek IPv6 na razvoj informacijske družbe

Inštitut za elektronsko participacijo je z vabljenim predavanjem Učinek IPv6 na razvoj informacijske družbe sodeloval na 10. Slovenskem IPv6-srečanju, ki je potekal 9. junija v Tehnološkem parku Ljubljana. Predstavitev je potekala v okviru aktivnosti Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo na področju sodelovanja gospodarstvom in tehnično javnostjo z namenom reševanja izzivov na področju informacijske družbe.

V prispevku so predstavljeni razlogi za uvedbo internetnega protokola verzije 6, pomen protokola za razvoj informacijske družbe in demokracije z vidika dostopa do interneta in razvoja e-storitev ter izzivi njegove uvedbe in upravljanja.

Prosojnice prispevka v angleškem jeziku so dostopne na spletni povezavi IPv6 impact on Information society development615.28 KB.

E-demokratična udeležba v zadevah EU

Inštitut za elektronsko participacijo je z vabljenim predavanjem Metode demokratične udeležbe v zadevah EU: predstavitve primerov in izkušenj v zvezi z državljansko pobudo in posvetovanji sodeloval na mednarodni konferenci Državljanska participacija v EU v času nezaupanja.

Konferenca, ki je potekala 24. septembra v okviru projekta DOCPIE, je izpostavila problemski vidik demokratične odgovornosti in državljanske udeležbe v Evropi, saj ima nezaupanje v elite in institucije močan emocionalni naboj in je o tem potrebno razpravljati.

V predavanju so bili predstavljeni aktivistična izkušnja s elektronskim zbiranjem podpisov podpore za evropsko državljansko pobudo za univerzalni temeljni dohodek, moderatorska izkušnja s nacionalnimi spletnimi posvetovanji Več Evrope - več Slovenije, strokovni pogled na internetna orodja za državljansko participacijo na ravni EU in problem nezaupanja javnosti do politik in instituciji Evropske unije.

Knjižnica objav in predavanj 2011

V letu 2011 smo na Inštitutu za elektronsko participacijo izvedli 14 mednarodnih in domačih predavanj ter napisali 9 študij oz. poročil in 4 strokovne prispevke s področja elektronske participacije, elektronske demokracije in družbeno inovativne rabe interneta v demokratičnem odločanju.

Vsa gradiva so v angleškem in slovenskem jeziku javno dostopna v pdf formatu v spletni knjižnici INePA prek povezave http://www.inepa.si/knjiznica-znanja/section/1-inepa-2011.html.

Lepo vabljeni k ogledu in branju!

NAPOVEDNIK: Mednarodne konference, simpoziji in delavnice

Objavljamo napovednik in rokovnik za oddajo prispevkov na mednarodnih konferencah, simpozijih in delavnicah s področja e-participacije in e-demokracije v letu 2012:

1. 9th Scandinavian Workshop on E-government. Copenhagen Business School, Danska, 9.-10. februar, 2012 http://www.cbs.dk/sweg2012.

Napoved: Bled eConference 17. do 20. junij

Na Bledu bo med 17. in 20. junijem v organizaciji eCentra Fakultete za organizacijske vede na Univerzi v Mariboru potekala 25. eConference (www.bledconference.org), ki predstavlja eno izmed osrednjih mednarodnih konferenc v Sloveniji na temo e-poslovanja, e-zdravja in e-uprave. Na konferenci bo sodeloval tudi Inštitut za elektronsko participacijo s prispevkom v strokovni razpravi na temo Is eParticipation still a viable way to reconnect citizens with the policy-making process in these recessionary times?. Program konference je na voljo na spletni povezavi http://bledconference.org/index.php/eConference/2012/schedConf/program.

Demokratična tveganja digitalne družbe – uvod

Na Inštitutu za elektronsko participacijo predstavljamo demokratična tveganja digitalne družbe v šestih delih. Danes je na vrsti uvod, sledilo pa bo še pet tveganj, ki so digitalna neenakost, nadzor nad internetom, poblagovljanje interneta, tehnokratska e-uprava in fiktivna e-participacija.

Avtorji izpostavljajo pozitivne zmožnosti tehnologije interneta pri spodbujanju bolj neposredne in uravnotežene participacije v politiki (Dutton 1992) prek uvajanja nacionalnih posvetovanj v obliki elektronskih mestnih sej (Etzioni 1992), oblikovanja politik v virtualnih polisih (Ogden 1994), vzpostavljanja elektronske republike z neposrednim vplivom državljanov na javne politike (Grossman 1995), spreminjanja struktur političnih moči prek pospešene pluralizacije problemskih skupin in aktivnosti (Bimber 1998), razvoja močne demokracije informiranih državljanov soodločajočih o kompleksnih vprašanjih (Becker 2001), širitve javne sfere racionalno-kritičnega diskurza (Dahlberg 2001), difuzije demokratičnega vladanja, institucij in postopkov na različne ravne (Kamarck in Nye 2002), nastajanja novih oblik politične interakcije in komunikacije (Hacker 2004), oblikovanja državljanskih skupnosti v kiber-prostoru (Coleman in Blumler 2009), civilnem nadzoru oblasti z soustvarjanjem uporabniških informacij v različnih družbeno-tehnoloških okoljih spleta 2.0 (Chadwick 2009) in nastajanju demokracije spletnih družabnih medijev (Loader in Mercea 2011).

Demokratična tveganja digitalne družbe – digitalna neenakost

Digitalna neenakost v informacijskih družbah temelji na konceptu digitalnega razkoraka, katerega zgodnejše percepcije sredi 90-ih let prejšnjega tisočletja so se nanašale na opisovanje razkoraka v dostopu do informacijskih tehnologij in storitev zaradi razlik v dohodku, izobrazbi, starosti in zemljepisnih danostih, ki so predstavljale ovire pri uporabi informacijski tehnologij in omrežij ter zavirale rast elektronskega poslovanja (OECD 2000, 14; OECD 2001). Kritike tehnološkega razumevanja digitalnega razkoraka opozarjajo na njegovo ozkost in utemeljujejo širitev razprave v smeri digitalne neenakosti, ki zajema tudi demokratični razkorak (Mossberger in drugi 2003, 3). Slednji predstavlja razlike v odnosu in izkušnjah z uporabo interneta za glasovanje, iskanje vladnih in političnih informacij ter sodelovanje v elektronskih mesnih sejah (prav tam, 9) oziroma širše kot razlike med tistimi, ki uporabljajo in tistimi, ki ne uporabljajo digitalnih komunikacij za vključevanje, mobilizacijo in participacijo v javnem življenju (Noriss 2001, 4).

Nov priročnik za poučevanje »Evropska unija in nove oblike demokratične participacije«

V priročniku je kot primer dobre prakse e-participacije omenjen projekt Evropske razprave, ki ga je s pomočjo sofinanciranja Evropskega parlamenta razvil Inštitut za elektronsko participacijo. Namen priročnika, ki je nastal v okviru projekta Aktivna mladina (so)ustvarja prihodnost: Poučevanje evropskega demokratičnega državljanstva in katerega izvaja Fakulteta za družbene vede, je predstaviti oblike politične participacije in možnosti ter priložnosti aktivnega delovanja, vplivanja in sooblikovanja političnih odločitev na lokalni in nacionalni ravni, ter še posebej na EU ravni.

e-Democracy Conference 2012 Overview

Presentations, photos and videos from the e-Democracy Conference 2012 are available from the conference web site www.edemocracy.mk. For the third year in a row, beautiful Ohrid welcomed around 70 enthusiasts and supporters of the e-Democracy concept, among them representatives from Parliaments, Governments, Official Journals, international organizations, businesses, academics and NGOs including Institute for Electronic Participation (INePA).

Videos from The Power and the Internet discussion

Za in proti, zavod za kulturo dialoga organized the discussion »THE POWER AND THE INTERNET«, which was held on Friday, 23rd November 2012 at Faculty of Administration in scope of the program Active citizens take action.

Guest speakers were: Tanja Fajon, Member of European Parliament, Nataša Pirc Musar, Commissioner for Access to Public Information, Simon Delakorda, Institute for Electronic Participation, Blaž Golob, Center for e-governence, Nikolaj Jeffs, University of Primorska. Moderator was Filip Dobranić (Hekovnik/ZiP).Video about the discussion

Video about the project Active Citizens Take Action

 

Sporočilo za javnost: Sporno sankcioniranje očitanih kršitev volilnega molka na Facebook-u

Inštitut za elektronsko participacijo poziva pristojne institucije, da odprejo javno razpravo o spornem sankcioniranju očitanih kršitev volilnega molka na Facebooku in poiščejo rešitve za zaščito svobode zasebnega izražanja osebnih političnih prepričanj na spletnih družbenih omrežjih.

Množični mediji so 14. januarja poročali o globi v višini 125,19 evra, ki jo je Inšpektorat za notranje zadeve v začetku letošnjega leta izrekel 35-letnemu Ptujčanu, ki je na svojem Facebook profilu pred drugim krogom predsedniških volitev zapisal »Bodi državotvoren/na in ne voli Pahorja«.

Inštitut za elektronsko participacijo opozarja na spornost izrečene globe, ki lahko postane normativna praksa. Globa je namreč utemeljena na interpretaciji Zakona o volitvah v državni zbor, ki kaže na nerazumevanje spletnih družbenih omrežij in posledično vodi v omejevanje pravice do svobode zasebnega izražanja političnih prepričanj.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home