Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
Iskana beseda: Število rezultatov: 16
Oznaka: analiza Razvrsti
Prejeli nagrado na mednarodni konferenci CEEEGOV DAYS 2014

Maja je v Budimpešti potekala konferenca z naslovom Central and Eastern European eGov Days 2014. Inštitut za elektronsko participacijo je na konferenci sodeloval s strokovnim člankom Elektronska participacija in nevladne organizacije ter v kategoriji študije primerov in empirične raziskovalne naloge tudi prejel nagrado. Prispevek, ki predstavlja rezultate spletne ankete, s pomočjo katere se je opredelilo izzive e-participacije in potrebe organizacij, ki so članice mreže Central and Eastern European Citizens Network (CEE CN), je dostopen v angleškem jeziku: Electronic Participation and Non-Governmental Organisations in Central and Eastern Europe.

Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacijske družbe

Na 26. Slovenskih politoloških dnevih, ki potekajo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani med 28. in 29. majem, je bil v panelu "Aplikativna uporaba politološke znanosti" predstavljen prispevek Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacije družbe. V prispevku so predstavljene zagovorniške aktivnosti Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in oris politične arene na področju informacijske družbe v Sloveniji.

Povzetek predstavitve je predstavljen v nadaljevanju. Prosojnice predstavitve so dostopne na povezavi Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacijske družbe (pdf).

Brez zaupanja javnosti je digitalna vlada sama sebi namen

Pregled javnih uprav 2015, ki ga je objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj kaže, da je Slovenija na področju digitalne vlade aktivna pri uporabi družbenega omrežja Twitter, da se nahaja v povprečju po uporabi storitev e-uprave s strani posameznikov, zaostaja pa na področju odprtih podatkov javnega sektorja. Slovenska javna uprava bi lahko v večji meri izkoriščala e-orodja za dvosmerno komunikacijo z državljani.

Z vidika razvoja vključujoče informacijske družbe so posebej relevantne primerjave Slovenije na področju digitalne vlade, ki zajema delovanje javne uprave pri uporabi družbenih omrežij, učinkovitosti, odprtih podatkih in uporabi storitev e-uprave. V nadaljevanju predstavljamo povzetke v poročilu dostopnih podatkov za uporabo družbenih omrežij, odprtih podatkov in uporabo storitev e-uprave s strani posameznikov. Dodali smo tudi primerjavo Slovenije na področju zaupanja v vlado, ki je velikokrat povezana z uporabo digitalnih tehnologij za demokratično udeležbo.

Celotno besedilo je objavljeno na spletni strani Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo http://www.informacijska-druzba.org/digitalna-javna-uprava-v-sloveniji-povprecje-oecd/.

Ali bi e-glasovanje spremenilo izid na referendumu o družinskem zakoniku?

Na pobudo časnika Večer smo komentirali vprašanje, ali bi e-glasovanje spremenilo rezultat na referendumu o družinskem zakoniku:

Glede na izkušnje z internetnimi volitvami v Estoniji (v komentarju uporabljamo sopomenko e-volitve na daljavo) možnost e-glasovanja na referendumu ne bi spremenila rezultatov glasovanja. Možnost e-volitev na daljavo v Estoniji v veliki večini uporabljajo tisti volivci, ki se že tradicionalno udeležujejo volitev. Segment volivcev, ki glasuje elektronsko, se sicer povečuje z vsakimi e-volitvami in se vse bolj porazdeljuje po različnih starostnih skupinah. Mladi tako postajajo vse manj nadreprezentirana skupina e-volivcev.

Nova spletna stran Inštituta za elektronsko participacijo

Vabimo vas k ogledu nove spletne strani Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo, ki je namenjena predstavitvi organizacije in vsebin na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti z družbeno inovativno rabo interneta. 

Na spletnih straneh so dostopne informacije o organiziranosti, delovanju, omreženosti in dosežkih inštituta kot tudi poslovna poročila in prisotnost v medijih. Del vsebin je prilagojen ciljnim javnostim organizacije.

Vloga slovenskih nevladnih organizacij v razvoju elektronske demokracije

Strokovni prispevek z naslovom Vloga slovenskih nevladnih organizacij v razvoju elektronske demokracije, objavljen v  Zotkin mrežnik - Časopis projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost (september 2011) 1.34 Mb, izpostavlja tezo, da so slovenske nevladne organizacije pomemben dejavnik razvoja elektronske demokracije v Sloveniji in Evropski uniji. S pomočjo pojasnjevalnega metodološkega izročila so predstavljeni izbrani vidiki in projekti nevladnih organizacij na področju elektronske participacije v civilnem dialogu. V zaključku je pozornost namenjena metodološkim izzivom, ki se kažejo v odsotnosti poglobljene znanstvene analize predstavljenega področja.

Slovenija poslabšala uvrstitev na indeksu e-participacije ZN

Združeni narodi so objavili najnovejše poročilo o elektronski upravi z naslovom The United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People. Sedmo v seriji poročil predstavlja stanje na področju odprte, odzivne in k sodelovanju z ljudmi usmerjene državne in javne uprave.

Republika Slovenija se v tabeli indeksa e-participacije Združenih narodov (str. 134 v poročilu) uvrstila na 72. mesto nominalne lestvice držav oz. na 24. mesto po indeksirani vrednosti (0.2105) v družbi Bolivije, Kitajske, Indonezije, Senegala, Grenade, Latvije, Gruzije in Filipinov ter tako občutno poslabšala uvrstitev iz leta 2010, ko je zasedala 20. mesto na nominalni lestvici oz. imela vrednost indeksa 0.5143.

V primerjavi s preteklimi merjenji je Slovenija izboljšala splošni indeks razvoja e-uprave za štiri mesta in se uvrstila na 24. mesto nominalne lestvice držav. Opis metodologije poročila in podrobnejši podatki so dostopni v statističnem aneksu (pdf).

Opomba: Prispevek povzema v poročilu ZN objavljene in dostopne podatke. Refleksija vsebine poročila z vidika uporabljene metodologije, konceptov in rezultatov na področju e-participacije je dostopna prek povezave Komentar: Kakšno je dejansko stanje e-participacije v slovenski javni upravi? (objavljeno 25. maja 2012).

Komentar: Kakšno je dejansko stanje e-participacije v slovenski javni upravi?

V zadnjem obdobju sta se v javnosti pojavili dve novici s področja elektronske participacije v slovenski javni upravi, ki sta povezani z Združenimi narodi. Prva se nanaša na objavo najnovejšega poročila Združenih narodov o stanju e-uprave in druga na osvojitev druge nagrade Združenih narodov s področja odličnosti v javni upravi. Obe novici na nasprotujoč si način osvetljujeta aktualno stanje na področju participacije državljanov v demokratičnih procesih in postopkih priprave predpisov v okviru elektronske uprave ter tako kličeta po dodatni refleksiji aktualnih izzivov e-participacije v Sloveniji.

Demokratična tveganja digitalne družbe 2 – poblagovljanje interneta

Poblagovljanje interneta predstavlja drugo področje demokratičnih tveganj digitalne družbe, ki problematizira tako ekonomski determinizem uporabe tehnologij za akumulacijo kapitala (Poster 1995), kot tudi krepitev že obstoječih družbenih struktur, norm in praks v družbi spektakla (Debord 2008). Slednje se kaže na področju političnega marketinga na internetu, kjer se politiki z načrtnim oblikovanjem javne podobe prodajajo kot blago, državljani pa so razumljeni kot potrošniki njihovih političnih sporočil (Thornton 2002, 34), ter na področju e-uprave, ki opredeljuje državljane kot potrošnike in stranke, državne ustanove in uradnike kot prodajalce in politiko kot trg (Margolis in drugi 2009, 65).

EU razvojni projekti na področju e-participacije

Pedro Prieto-Martín iz španske nevladne organizacije, ki deluje na področju e-participacije, Asociación Ciudades Kyosei, je oblikoval podatkovno preglednico s strani Evropske unije sofinanciranih projektov v programih FP5-FP7, eParticipation, eTen, CIP-ICT-PSP, INTERREG in Longlife Learning v obdobju 2000-2010. Zbrani podatki se nanašajo na 112 identificiranih projektov, njihove vrednosti, obseg sofinanciranja s strani EU, obdobje trajanja in spletne strani z opisi projektov. Preglednica je dostopna prek spletne povezave.

Demokratična tveganja digitalne družbe 3 – nadzor nad internetom

Nadzor nad internetom predstavlja enega ključnih opozoril kiber-pesimistov, ki lahko vodi v krepitev že uveljavljenih akterjev, interesov in usmeritev tradicionalne politike (Norris 2001, 236), nadzorovanje, sledenje in dezinformiranje prebivalstva ter filtriranje uporabnih informacij (Rheingold 2000, 299), vzpostavljanje dodatnega orodja političnih, medijskih, kapitalskih in interesnih elit za usmerjanje in nadzorovanje politike (Margolis in drugi 2009, 17), omejevanje demokratičnih svoboščin (Shirazia 2010) ter bogatitev in digitalizacijo komunikacije med vplivnimi političnimi mrežami (Rethemeyer 2007, 205).

Poblagovljena raba spletnih družbenih omrežij v predsedniški volilni kampanji?

Urša Srdič, novinarka TV Slovenija, je za oddajo Dnevnik pripravila prispevek o uporabi spletnih družbenih omrežij na predvečer uradne predsedniške volilne kampanje. V TV prispevku je Inštitut za elektronsko participacijo izpostavil, da predsedniški kandidati uporabljajo spletna družbena omrežja kot enosmerno agitacijsko orodje, ki ne spodbuja volilne javne sfere državljanov o vsebinskih vprašanjih.

Demokratična tveganja digitalne družbe 4 – tehnokratska e-uprava

Tehnokratska e-uprava je rezultat vladnih politik na področju razvoja e-uprave, ki so bile usmerjene v organizacijo boljšega zagotavljanja storitev za državljane, manj pa v zagotavljanje njihovega vpliva na razvoj e-uprave (Misuraca 2007, 37), kar raziskovalci opisujejo kot informacijska uprava (Mayer-Schönberger in Lazer 2007, 5-9). Obeti e-uprave, da se bodo z zagotavljanjem spletnih storitev za državljane okrepili odzivnost, odgovornost, vključenost in dostopnost državnih ustanov (West 2005, 103), so v praksi omejeni na enosmerni elektronski dostop do informacij in komunikacijo prek elektronske pošte (Delakorda 2008a, 190).

Predsedniška kampanja na spletu zamujena priložnost

Na večer volitev presednika Republike Slovenije je Inštitut za elektronsko participacijo prispeval komentar za oddajo Volitve 2012: Volilni večer na TV Slovenija 1 s sporočilom, da so družbena omrežja predstavljala podaljšek političnega marketinga, ki volivce razume kot potrošnike.

Demokratična tveganja digitalne družbe 5 – fiktivna e-participacija

Elektronska participacija je hibridni termin, ki se navezuje na teorijo demokracije, politologijo, komunikologijo, tehnološke študije in informatiko. Formalna razlaga opredeljuje e-participacijo kot z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami podprto participacijo v postopkih uprave in vladanja, pri čemer se v praksi pojavlja vrsta težav, kot so nizka udeležba, problem merljivosti učinkov, nejasna vključenost, slaba evalvacija, itd.

E-Participation in Southeast European countries is very low

FORSEE SWOT analysis of ICT related aspects and key trends in eGovernment in the Southeast European countries in the last 5 years shows that Human Capital is the major strength of the eGovernment development in the region, but e-Participation is very low.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home